Prawo kolejowe - Kancelaria adwokacka Karoliny Kuszlewicz

Prawo kolejowe

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie regulacji prawnych z sektora transportu kolejowego, w tym w zakresie wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w obszarze:

  • undbundlingu w zakresie rozdzielenia funkcji przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury kolejowej,
  • stacji pasażerskich (obowiązki operatora stacji pasażerskiej, regulamin udostępniania stacji pasażerskiej, cennik, regulamin korzystania przez podróżnych ze stacji pasażerskich),
  • dostępu do obiektów infrastruktury usługowej (statut obiektu infrastruktury usługowej, regulamin, cennik, procedura rozpatrywania wniosków o dostęp, odmowa udostępnienia obiektu infrastruktury usługowej, skarga do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego),
  • obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej i zasad dostępu do tej infrastruktury (statut sieci, status zarządcy, element infrastruktury kolejowej wchodzący w skład obiektu infrastruktury usługowej),
  • praw i obowiązków pasażera, w tym obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • inwestycji kolejowych,
  • bezpieczeństwa (w ruchu kolejowym oraz na obszarze kolejowym),
  • obowiązków i kompetencji Prezesa UTK,
  • wpływu ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw na zakres zwolnień z podatku od nieruchomości.